Hannah Knoblauch

Master Logistik

Auslandssemester an der JAMK UNiversity of Applied Science, Jyväskylä, Finnland

seit 2012 bei LogWingsLIVE